Makaronu sortiments

Noteikumi

www.maggi.lv Noteikumi:

1.Autortiesības

1.1. Maggi.lv ir interneta mājas lapa-portāls, kas pieder „Nestlé“ S.A, reģistrētā juridiskā adrese – Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Switzerland.

1.2. Maggi.lv tiecas sniegt pēc iespējas precīzāku informāciju, taču mēs nevaram garantēt 100% precizitāti un neatbildam par Maggi.lv mājas lapā ievietotās informācijas izmantošanas sekām.

1.3. Stingri aizliegts Maggi.lv interneta portālā publicēto informāciju izmantot citās mājas lapās, tradicionālajos plašsaziņas līdzekļos vai citur, vai izplatīt mūsu materiālus jebkurā veidā bez mājas lapas īpašnieka piekrišanas, un, ja piekrišana ir saņemta, Maggi.lv obligāti jānorāda kā avots.

1.4. Sūtot un publicējot jebkādu informāciju (materiālus, datus, receptes) „Nestlé Group” interneta mājas lapās, Jūs piešķirat „Nestlé Group” autortiesības uz visu minēto informāciju (materiāliem, datiem, receptēm) un piekrītat, ka „Nestlé Group” minēto informāciju var izmantot, nemaksājot nekādu atlīdzību informācijas (materiālu, datu) publicētājam. „Nestlé Group ir tiesīga rādīt, pavairot, izplatīt, pārpublicēt savās interneta mājas lapās publicēto informāciju (materiālus, datus), norādot autora vārdu tādā veidā, kādā tas ir ticis sākotnēji publicēts. Neviena trešā persona nav tiesīga izmantot Maggi interneta mājas lapās publicēto informāciju (materiālus, datus) bez „Nestlé” rakstiskas piekrišanas.

2. Vispārējie noteikumi

2.1. Maggi.lv piešķir lietotājiem virtuālo telpu, t. i., Mājas lapu, kurā lietotājiem ir iespēja publicēt savas receptes (turpmāk – Receptes), lasīt Receptes, meklēt Receptes un izmantot citus pakalpojumus.

2.2. Mājas lapas izmantošana šo Noteikumu izpratnē ietver visu un jebkādu darbību veikšanu, Lietotājam pieslēdzoties pie Mājas lapas ar interneta sakaru starpniecību. Šo Noteikumu izpratnē, pakalpojumi (turpmāk – Pakalpojumi) ietver visas un jebkādas Lietotāja darbības, kuras tas var veikt Mājas lapā, ieskaitot Recepšu publicēšanu, publicētās informācijas lasīšanu, jebkura veida informācijas un (vai) datu sniegšanu, nosūtīšanu un saņemšanu, kā arī jebkuras citas darbības. Lietotājs, jebkurā veidā un formā izmantojot Mājas lapu un (vai) Pakalpojumus, bez ierunām un neatsaucami apņemas ievērot visas šajos Noteikumos noteiktās prasības. Ja Klients nepiekrīt bez ierunām un neatsaucami ievērot visas šajos Noteikumos noteiktās saistības, viņš nav tiesīgs izmantot nevienu no Pakalpojumiem un / vai Mājas lapu.

2.3. Lietotājs atzīst un piekrīt, ka viņš pats, bet ne Maggi.lv, ir atbildīgs par visu Saturu, kuru tas saņem, nosūta izmantojot Mājas lapu un (vai) pakalpojumus. „Saturs“ šajā līgumā nozīmē Recepti, kā arī visu un jebkādu informāciju, ieskaitot datus, datubāzes, simbolus, tekstu, fotogrāfijas, attēlus, videomateriālus, dokumentus, kā arī jebkurus citus materiālus, kurus Lietotājs publicē, iegūst, saglabā, nosūta, saņem vai nodod tālāk, izmantojot Pakalpojumus un (vai) Mājas lapu.

2.4. Lietotājs saprot un piekrīt, ka Maggi.lv nekontrolē citu Mājas lapas lietotāju, Apmeklētāju vai trešo personu Saturu, kuru Lietotājs var saņemt, izlasīt vai citādi uzzināt, izmantojot Mājas lapu vai Pakalpojumus, tādēļ Maggi.lv neuzņemas atbildību par šāda Satura precizitāti, viengabalainību un (vai) kvalitāti.

2.5. Lietotājs saprot un piekrīt, ka Maggi.lv ir tiesības, taču ne pienākums, pēc saviem ieskatiem pārbaudīt Lietotāja saņemto un nosūtīto Saturu, lai konstatētu Saturu, kas ir nevēlams Maggi.lv vai pretrunā ar šiem Noteikumiem, un, šāda Satura konstatēšanas gadījumā, – to izdzēst vai bloķēt šāda Satura nodošanu tālāk jebkurā veidā.

2.6. Visas intelektuālās īpašumtiesības uz Mājas lapu un visu tās saturu, ieskaitot autortiesības, Maggi produktu nosaukumus, zinātību (know-how), komercnoslēpumus un ražošanas noslēpumus, pieder Maggi.lv vai Maggi.lv likumīgi izmanto trešo personu piešķirtās tiesības.

2.7. Visas tiesības uz Mājas lapu un tajā esošajiem darbiem ir aizsargātas. Jebkurš Mājas lapā esošs saturs vai citāda informācija nedrīkst tikt pavairots, publiskots vai izplatīts bez „Nestlé” iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

2.8. Visi Mājas lapā ievietotie zīmoli ir Maggi.lv īpašums, vai Maggi.lv pieder to likumīgās izmantošanas tiesības, izņemot tos zīmolus, kurus ir publicējuši Mājas lapas lietotāji.

2.9. Izmantojot Mājas lapu vai Pakalpojumus un ievietojot, ievadot vai citādi nosūtot Saturu, Lietotājs bez atlīdzības, uz neierobežotu laiku un neierobežotā teritorijā piešķir Maggi.lv visas mantiskās autortiesības, kas Maggi.lv nepieciešamas no šiem Noteikumiem izrietošo tiesību un šo tiesību izpildes pienākuma īstenošanai, tai skaitā:

2.10. Puses vienojas, ka ikreiz ievietojot jebkādu Saturu, Lietotājs apstiprina un garantē Maggi.lv, ka viņam ir visas tiesības, atļaujas, piekrišanas un / vai licences, kas atļauj veikt tās darbības ar Saturu, kuras Lietotājs veic, ieskaitot tiesības izmantot Saturā ietvertos zīmolus un autortiesību objektus, publicēt Saturu, padarīt to publiski pieejamu.

3. Aizliegts ievietot Receptes, kuras:

Jāatzīmē, ka augstāk sniegtais saraksts nav galīgs, tādēļ Lietotājs, ievietojot Receptes, uzņemas visu risku saistībā ar savām darbībām, un Maggi.lv nekādos apstākļos nebūs atbildīga par šādu Publicējumu Saturu.

4. Personas dati

4.1. Maggi.lv ir tiesības apstrādāt un pārvaldīt reģistrācijas brīdī vai Mājas lapas vēlākas izmantošanas laikā Lietotāja ievadītos vai citādā veidā Maggi.lv rīcībā nodotos personas datus (turpmāk – Personas dati), saskaņā ar šajos Noteikumos paredzēto kārtību un tajos norādītajiem mērķiem.

4.2. Lietotājs piešķir tiesības Maggi.lv pārvaldīt un apstrādāt Lietotāja Personas datus tādā apjomā un ar tādu mērķi, kā tas ir paredzēts šajos Noteikumos. Lietotājs ir tiesīgs jebkurā brīdī atsaukt savu atļauju Maggi.lv pārvaldīt un apstrādāt Lietotāja Personas datus, pieprasīt pārtraukt viņa Personas datu pārvaldību un apstrādi, pieprasīt izdzēst viņa Personas datus un profilu. Piekrišana pārvaldīt un apstrādāt Lietotāja Personas datus nevar stāties spēkā ar atpakaļejošu datumu.

4.3. Maggi.lv apkopo un glabā Personas datus elektroniskā veidā un vajadzības gadījumā iesniedz šādu Personas datu izrakstus citā formā.

4.4. Maggi.lv izmanto Personas datus Pakalpojumu sniegšanai, attīstībai un personalizēšanai.

4.5. Maggi.lv neizsniedz Personas datus trešajām personām un nepublisko tos, izņemot gadījumus, kas norādīti šajos Noteikumos, vai tiesību aktos paredzētajos gadījumos.

5. Saistību atruna

5.1. Portāla Maggi.lv specializācija – iepazīstināšana ar Maggi produktiem un receptēm, kā arī lietotāju recepšu publicēšana. Taču par rakstu, komentāru, konsultāciju, recepšu izmantošanu ir atbildīgs pats Pakalpojumu Lietotājs.

5.2. Portāla Maggi.lv sniegtajos materiālos var būt tehniskas neprecizitātes vai drukas kļūdas. „Nestlé” patur tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas vai labojumus.

5.3. „Nestlé” negarantē, ka Pakalpojumi funkcionēs nepārtraukti un bez kļūmēm, ka defekti tiks izlaboti vai ka Pakalpojumi būs aizsargāti pret vīrusiem vai citiem ļaunprātīgiem komponentiem. Jūs saprotat un piekrītat, ka risku par jebkuru materiālu, kuru jūs lasāt, lejupielādējat vai citādi saņemat, izmantojot Pakalpojumus, uzņematies vienīgi jūs, un vienīgi jūs esat atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts jūsu veselībai, datorsistēmai, jūs arī apņematies segt visus izdevumus par tehnisko apkopi, labojumiem vai remontu, kas šajā sakarā var būt nepieciešami.